जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

 

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५- प्रारूप मतदार यादी -नोटीस /इंग्रजी /मराठी

खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबत ई-निविदा

पोलीस दलातील शासकीय वाहनांना जी आय एस - जी पी एस बेस ऑटमँटीक व्हेईकल सिस्टीम बसविणे करिता साहित्य खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

जाहीर प्रगटन तलाठी पदभरती-२०१५

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची- सप्टेंबर 2015 अखेर 

रेती घाट निर्गतीकरिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शनचा पहिला फेरलिलाव

लिपिक-टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक पद भरती २०१५-मूळ कागदपत्र तपासणी-उमेदवारांची प्रारूप यादी

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

लिपिक-टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक पद भरती २०१५-उमेदवारनिहाय गुणांक यादी

लिपिक-टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक पदभरती २०१५ अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका

म.ना.से.(जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,१९८२ नुसार अ.का.संवर्गातील दुरुस्त प्रारूप जेष्ठता यादी दि.१/१/८२ ते १/१/१२.

म.ना.से.(जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,१९८२ नुसार मं.अ.संवर्गातील दुरुस्त प्रारूप जेष्ठता यादी दि.१/१/९९ ते १/१/१२.

तलाठी पद भरती २०१५-उमेदवारनिहाय गुणांक यादी

तलाठी पद भरती २०१५ -सुधारित अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका

Long term Notification of KK Range date 15/1/2016 to 14/1/2021-मराठी/इंग्रजी

दि.सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि.माळीनगर चे जमीनी संदर्भात जाहीर आवाहन

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

शासकीय वाहनांना जीआयएस-जीपीएस बेस ऑटोमेटिक व्हेइकल सिस्टीम ई.बसविण्याकरिता ई-निविदा-पोलीस अधीक्षक कार्यालय

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था ,शिर्डी सेवा सुविधा माहिती पुस्तिका

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी ,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भू संपादन अधीसुचना

वाळू लिलाव २०१४-२०१५ जाहीर सूचना /अटी-शर्ती वाळू साठे यादी

ऊर्ध्व भीमा उपखोऱ्याचा प्रारूप एकात्मिक जल आराखड्यासंबंधी मते व अभिप्राय मागविणेबाबत प्रेसनोट

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

संगणकीकृत शिधापत्रिके मध्ये आधार सीडिंग चे काम करणेबाबत ई-निविदा

प्लास्टिक बारदाण्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत जाहीर फेरनिविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

लिपिक टंकलेखक यांची दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

दि.१/१/२०१४ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

दि.१/१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी १) अव्वल कारकून २) मंडळ अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वागल्नी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     aa  

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.