जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

 

कब्जा हक्क व भाडेपट्टा प्रदान जमीनी बाबत प्रपत्र अ व ब

महसूल अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण/सूट मिळालेल्या लिपिक कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीसाठी अंतिम जेष्ठता यादी (सुधारित)

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-एप्रिल २०१६ अखेर

ग्रामपंचायत नि घोज ता-पारनेर येथील महिलांचे दारूबंदी बाबत सह्यांचे निवेदन कर्त्यांची यादी व शासन राजपत्र

शासकीय जमीन विविध संस्था/व्यक्ती यांना प्रधान केल्याबाबत माहिती आणि आदेश

रब्बी हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांची यादी

दि.०१/०१/२०१६ रोजीची लिपिक टंकलेखक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची

पदोन्नतीस पात्र असलेल्या लिपिक कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता निहाय एकत्रित प्रारूप यादी

रेती घाट निर्गतीकरिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शनचा शेवटचा फेरलिलाव (25% अपसेट प्राईज कमी करून)

जिल्हा प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ७/१२ ग्रंथालय जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर / प्रेस नोट

दि.१/१/१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी अव्वल कारकून, मंडळाधिकारी,लघुटंकलेखक,वाहन चालक,पहारेकरी,स्वच्छक, शिपाई

रब्‍बी हंगामी पिकांची अंतिम पैसेवारी सन 2015-2016

शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव २०१५-१६ अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क अहमदनगर

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-फेब्रुवारी २०१६ अखेर

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांची यादी आणि सवलती

जिल्हा पोलीसदलाच्या आस्थापनेवरील शासकीय वाहनांना जीपीएस बेस ऑटोमॅटिक व्हेईकल सिस्टीम करिता साहित्य खरेदी करणेसाठी ई-निविदा

तलाठी पद भरती-२०१५ अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

लिपिक टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक पद भरती-२०१५ अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जामखेड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५-१६-उमेदवारांचे शपथपत्र

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

संगमनेर उपविभाग साठी खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबत ई-निविदा

खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबत ई-निविदा-दिव्तींय मुदतवाढ

अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हापातळीवरील दि.१/१/८२ ते १/१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

मंडळाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हापातळीवरील दि.१/१/९९ ते १/१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५-प्रतिज्ञापत्र

पुणे लोहमार्ग जिल्ह्यामध्ये ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी संदर्भात कारवाई करिता ध्वनी प्रदूषण अधिकाऱ्यांची यादी

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५- अंतिम मतदार यादी -इंग्रजी /मराठी

पोलीस दलातील शासकीय वाहनांना जी आय एस - जी पी एस बेस ऑटमँटीक व्हेईकल सिस्टीम बसविणे करिता साहित्य खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

जाहीर प्रगटन तलाठी पदभरती-२०१५

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

Long term Notification of KK Range date 15/1/2016 to 14/1/2021-मराठी/इंग्रजी

दि.सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि.माळीनगर चे जमीनी संदर्भात जाहीर आवाहन

शासकीय वाहनांना जीआयएस-जीपीएस बेस ऑटोमेटिक व्हेइकल सिस्टीम ई.बसविण्याकरिता ई-निविदा-पोलीस अधीक्षक कार्यालय

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था ,शिर्डी सेवा सुविधा माहिती पुस्तिका

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

ऊर्ध्व भीमा उपखोऱ्याचा प्रारूप एकात्मिक जल आराखड्यासंबंधी मते व अभिप्राय मागविणेबाबत प्रेसनोट

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

संगणकीकृत शिधापत्रिके मध्ये आधार सीडिंग चे काम करणेबाबत ई-निविदा

प्लास्टिक बारदाण्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत जाहीर फेरनिविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वागल्नी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     aa  

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.