जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांची यादी आणि सवलती

जिल्हा पोलीसदलाच्या आस्थापनेवरील शासकीय वाहनांना जीपीएस बेस ऑटोमॅटिक व्हेईकल सिस्टीम करिता साहित्य खरेदी करणेसाठी ई-निविदा

रेती घाट निर्गतीकरिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शनचा फेरलिलाव (25% अपसेट प्राईज कमी करून)

तलाठी पद भरती-२०१५ अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

लिपिक टंकलेखक व कनिष्ठ लिपिक पद भरती-२०१५ अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जामखेड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१५-१६-उमेदवारांचे शपथपत्र

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

संगमनेर उपविभाग साठी खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबत ई-निविदा

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची- डिसेंबर 2015 अखेर 

खाजगी टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबत ई-निविदा-दिव्तींय मुदतवाढ

अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हापातळीवरील दि.१/१/८२ ते १/१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

मंडळाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हापातळीवरील दि.१/१/९९ ते १/१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५-प्रतिज्ञापत्र

पुणे लोहमार्ग जिल्ह्यामध्ये ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी संदर्भात कारवाई करिता ध्वनी प्रदूषण अधिकाऱ्यांची यादी

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

अहमदनगर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातून महाराष्ट्र विधानपरिषदेसाठी निवडणूक २०१५- अंतिम मतदार यादी -इंग्रजी /मराठी

पोलीस दलातील शासकीय वाहनांना जी आय एस - जी पी एस बेस ऑटमँटीक व्हेईकल सिस्टीम बसविणे करिता साहित्य खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

जाहीर प्रगटन तलाठी पदभरती-२०१५

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

Long term Notification of KK Range date 15/1/2016 to 14/1/2021-मराठी/इंग्रजी

दि.सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि.माळीनगर चे जमीनी संदर्भात जाहीर आवाहन

शासकीय वाहनांना जीआयएस-जीपीएस बेस ऑटोमेटिक व्हेइकल सिस्टीम ई.बसविण्याकरिता ई-निविदा-पोलीस अधीक्षक कार्यालय

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था ,शिर्डी सेवा सुविधा माहिती पुस्तिका

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी ,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भू संपादन अधीसुचना

ऊर्ध्व भीमा उपखोऱ्याचा प्रारूप एकात्मिक जल आराखड्यासंबंधी मते व अभिप्राय मागविणेबाबत प्रेसनोट

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

संगणकीकृत शिधापत्रिके मध्ये आधार सीडिंग चे काम करणेबाबत ई-निविदा

प्लास्टिक बारदाण्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत जाहीर फेरनिविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

घरोघरी तपासणी मोहिमेमध्ये मयत दुबार व स्थलांतरित असलेल्या मतदारांची वागल्नी साठी निश्चित केलेल्या नावांची यादी     aa  

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस जिल्‍हा अहमदनगर

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.